Vedtægter for Fodboldlogen af 2009

 1. Generelt om logen
  1. Logens navn er “Fodboldlogen af 2009”
  2. Logens formål er at skabe en saglig debat om alt der har tilknytning til fodbold.
 2. Medlemspolitik
  1. Det er ikke logens hensigt at vokse til et medlemstal der er større end 15.
  2. Nye medlemmer skal anbefales af et eksisterende medlem og kan kun optages efter en gæsteaften og en efterfølgende voteringsrunde blandt de siddende medlemmer. Afvisning af nye medlemmer skal ske til det medlem, der har stået for anbefalingen.
  3. Alle medlemmer får stillet en email-adresse til rådighed af logen. Email-adressen bruges til al kontakt medlemmerne og bestyrelsen imellem, og skal derfor tjekkes. Email-adressen kan også sættes op til at forwarde til en eksisterende email-adresse.
 3. Mødeafholdelse
  1. Det tilstræbes at der afholdes logemøde mindst fem gange årligt.
  2. Mødedato meldes ud via både email og SMS mindst en måned før selve logemødet skal finde sted.
  3. Mødedage skal falde på en fredag eller en lørdag.
  4. Møder starter senest kl.20:00 og slutter tidligst kl.24:00. I dette tidsrum må der udelukkende snakkes fodbold-relaterede ting.
  5. Der vil være en agenda til møderne, men intet skema. Hvis samtlige punkter på agendaen ikke nåes, kan der stemmes om, om de skal overføres til næste logeaften.
 4. Mødepligt
  1. Der er mødepligt til logeaften.
  2. Hvis man er forhindret i at møde op, skal der meldes afbud til mindst et af bestyrelsens medlemmer mindst en uge før logeaften. Meldes der ikke afbud vil man få en advarsel. To advarsler fører til rødt kort og eksklusion af logen. Gule kort annulleres ved sæsonens udgang
 5. Bestyrelse
  1. Bestyrelsen vælges til den årlige generalforsamling, som finder sted til det første “almindelige” logemøde, der finder sted i fodboldsæsonen. Alle medlemmer med en anciennitet på mindst et år kan stille op, hvis de ønsker.
  2. Kun medlemmer der har deltaget i mindst 3 logeaftener har stemmeret til generalforsamlingen.
  3. Bestyrelsen består af tre medlemmer, der hhv. får titlerne formand, næstformand og bestyrelsesmedlem. Da der hverken er kontingent, bødekasse eller andre økonomiske henliggender, er der ikke brug for en kasserer.
 6. Vedtægter
  1. Vedtægterne er offentligt tilgængelige på logens hjemmeside på adressen http://fodboldlogen.dk/vedtaegter.
  2. Vedtægtsændringer kan kun ske på den årlige generalforsamling, og der skal være opbakning til evt. ændringer fra mindst 2/3-dele af medlemmerne.
 7. Hjemmeside
  1. Logen har hjemmeside-adressen http://fodboldlogen.dk og hvert medlem vil få et brugernavn og password til siden, hvor man kan skrive debatindlæg, poste fodboldnyheder og lignende. Eneste krav til indholdet på siden er at det er fodboldrelateret.
  2. Forslag til ændringer af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden generalforsamlingen.